fbpx

Tillstånd för åldersbefrielse

Körkort när du är 17?

Tillstånd för åldersbefrielse

Allmänt

Med ett undantag från Traficom är det också möjligt att få körkort vid 17 års ålder. Du kan anmäla dig till en kurs för personbilar från 16 års ålder. Du kan alltså anmäla dig och påbörja kursen om du vill, även om beslutet om att bevilja undantaget ännu inte har fattats.

Du kan ansöka om åldersbefrielse tidigast 4 månader innan 17 års ålder har fyllt 17 år. Tillståndet beviljas enligt körkortslagen tidigast 3 månader innan ålderskravet är uppfyllt.

Handläggningstiden för ansökningar är för närvarande två månader. Handläggningen av ärendet kommer att påskyndas så omsorgsfullt som möjligt genom den ifyllda ansökan och inlämnandet av nödvändiga bilagor.

Ansökan och bilagor ska skickas till Traficom:
per e-post kirjaamo@traficom.fi eller
per post till postbox 320, 00101 Helsingfors.

För både negativa och positiva beslut tas en avgift ut i enlighet med betalningsförordningen (110 euro). Fakturan skickas till kunden efter att beslutet har fattats.

Du kan ansöka om körkort för kategori B tidigast vid 16 års ålder. Om du beviljas dispens kan du göra ett teoriprov i klass B när du fyllt 17 år och efter ett godkänt teoriprov kan du göra ett körprov.

Hur man ansöker om undantag

Ansök om åldersundantag med hjälp av Traficoms ansökningsblankett. Du kan fylla i formuläret elektroniskt och skicka det som en bilaga till ett e-postmeddelande eller posta det till Traficom.

Beroende på syftet med ansökan om undantag ska ansökningsformuläret åtföljas av en av följande bilagor:

 • Studieintyg, när du ansöker om undantag för att resa till skolan på grund av avstånd eller brist på allmänna kommunikationer (inklusive information om var studieplatsen, kontoret och/eller adressen ligger).
 • Ett intyg från läroanstalten som bekräftar behovet av rörlighet när du ansöker om undantag för praktik som en del av studierna eller för inlärning på arbetsplatsen.
 • Ett arbetsgivarintyg om anställning eller arbetslivserfarenhet, när ett undantag begärs för pendling på grund av avstånd eller bristande kollektivtrafikförbindelser.
 • Arbetsgivarens intyg om behov av rörlighet, när undantaget begärs för arbete eller praktik och behovet av körkort är kopplat till utförandet av arbetet.
 • Ett intyg från en klubb, tränare, förening, högskola eller liknande organ som visar att du bedriver regelbunden och målinriktad idrottsaktivitet eller annan fritidsverksamhet.
 • Ett läkarintyg, eller ett intyg utfärdat av en annan yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, som anger de begränsningar i rörelseförmågan och förmågan att utföra väsentliga arbetsuppgifter som följer av hälsotillståndet hos den sökande eller en närstående person, när ett undantag begärs för väsentliga resor på grund av hälsotillståndet hos den sökande eller en närstående person.
 • Annan förklaring (t.ex. en fri förklaring från vårdnadshavaren) om behovet av transport, om ett undantag begärs av andra skäl än de som nämns ovan.

Särskilda skäl för att bevilja ett undantag

Särskilda skäl för att bevilja ett undantag

Det kan till exempel vara svårt att ta sig till skolan, jobbet, en praktikplats eller en regelbunden och meningsfull hobby:

 • Långa avstånd mellan hemmet och platsen för studier, arbete, praktik eller hobby.
 • Brist på kollektivtrafikförbindelser
 • En sammanlagd resa på minst en timme i båda riktningarna på grund av sällsynta kollektivtrafikförbindelser, eller en väntetid för kollektivtrafik på mer än en timme flera dagar i veckan.

Vid beviljande av undantag får dessutom hänsyn tas till

 • Oförutsedda förändringar i situationen för familjen som bor i samma hushåll (t.ex. sjukdom eller dödsfall hos en förälder eller annan familjemedlem som kör bil).
 • Resor och transportbehov för att försörja en familj som bor i samma hushåll och för att uträtta nödvändiga ärenden.

Kontaktförfrågan

Behöver du hjälp med att välja ett kurspaket? Vill du fråga mer om registrering, betalningsmetoder eller slutförande av kursen? 

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Kontakter
Det handlar om.
När vill du att vi ska vara i kontakt?

Ansök om jobb

Skicka in en ansökan så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Kontakter
Bifoga CV/Ansökan